تبلیغات
پرسمان نماز - وقت،امام،ماموم نماز جمعه و مسائل شرعی
وقت،امام،ماموم نماز جمعه و مسائل شرعی
نوشته شده توسط علی عمارلو در ساعت 04:16 ب.ظ

نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) واجب تخییرى است، یعنى مى توان آن را در روز جمعه به جاى نماز ظهر خواند و احتیاط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند.


امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامى، حلال زاده، عادل و قادر به خواندن خطبه در حال قیام باشد. و بنابر احتیاط واجب، بیمارى خوره و پیسى ظاهر نداشته باشد و حدّ شرعى نخورده باشد و همچنین بنابر احتیاط واجب از طرف مجتهد واجد شرایط تعیین شده باشد.

نحوه برگزاری:نماز جمعه دو ركعت است، مانند نماز صبح. و بنابر احتیاط مستحب حمد و سوره را بلند بخواند. و مستحب مؤكَّد است در ركعت اوّل، سوره « جمعه » و در ركعت دوم، سوره «منافقین» خوانده شود. و در نماز جمعه دو قنوت مستحب است، یكى در ركعت اوّل پیش از ركوع و دیگرى در ركعت دوم بعد از ركوع. و نباید در ركعت دوم پس از قنوت دوباره به ركوع رود. و اگر رفت نمازش باطل مى شود و انکه اگر در ركعتهاى نماز جمعه شك شود، نماز باطل است.
در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومى نماز، چند چیز لازم است:

 اوّل: با جماعت خوانده شود.

دوم: امام و مأموم، حداقل هفت نفر مرد بالغ باشند. و بنابر احتیاط واجب مسافرى كه نمازش شكسته است جزو آن هفت نفر نباشد. و اگر امام و مأموم، پنج نفر باشند نماز جمعه صحیح است ولى واجب نیست.

 سوم: پیش از نماز، امام جمعه دو خطبه بخواند.

چهارم: بین دو محل اقامه نماز جمعه حدّاقل یك فرسخ شرعى فاصله باشد و فرسخ شرعى، تقریباً پنج كیلومتر و نیم مى باشد.

خطبه های نماز جمعه:

اگر مأمومین در اثناى خطبه، یا پیش از شروع در نماز متفرّق شدند و عده آنان از چهار نفر واجد شرایط كمتر شد، نماز جمعه صحیح نیست و باید نماز ظهر خوانده شود و اگر پس از شروع نماز، نماز را برهم زدند و متفرّق شدند بنابر احتیاط، امام جمعه، نماز جمعه را تمام كند و نماز ظهر را نیز بخواند.

هریك از دو خطبه، بنابر احتیاط واجب، باید مشتمل بر حمد و ثناى خدا، صلوات بر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و آل پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)، دعوت مردم به تقوى و پرهیزكارى و یك سوره كامل باشد. و بنابر احتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمّه اطهار(علیهم السلام) با ذكر نام آنان و استغفار براى مؤمنین نیز باشد.

بنابر احتیاط واجب، حمد و ثناى خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر(علیهم السلام) به زبان عربى گفته شود، ولى دعوت به تقوى، موعظه، تذكرات و بیان مسائل اجتماعى و سیاسى به زبان مستمعین اشكالى ندارد.

خطبه ها را بنابر احتیاط واجب باید، خود امام جمعه بخواند نه دیگرى و باید امام، ایستاده خطبه بخواند و واجب است میان دو خطبه با نشستن مختصرى فاصله شود و باید خطبه ها بلند خوانده شود كه حدّاقل چهار نفر واجد شرایط بشنوند و شایسته است، طورى خوانده شود كه همه حاضرین بشنوند.


امام جمعه:

بنابر احتیاط، باید امام جمعه در حال خطبه، با وضو باشد و مستحب است امام جمعه در حال خطبه، عمامه بر سر داشته باشد، بر عصا و یا سلاحى تكیه كند، در حال اذان روى منبر بنشیند و پیش از شروع خطبه به مُستمعین سلام كند و جواب سلام امام بر مستمعین واجب كفایى است.
شرکت کنندگان در نماز جمعه:

بنابر احتیاط واجب، حاضرین اگر در شرایطى هستند كه چنانچه گوش دهند خطبه ها را مى شنوند باید گوش دهند، و صحبتى كه مانع از این گوش دادن است نكنند و حتى نماز نافله نخوانند. و بنابر احتیاط مستحب به طرف خطیب بنشینند و مانند حال نماز باشند، به راست و چپ نگاه نكنند و جابه جا نشوند، ولى پس از تمام شدن خطبه ها، تا اقامه نماز جمعه این امور مانعى ندارد.

اگر مأمومین خطبه ها را گوش ندادند، یا در حال خطبه به راست و چپ نگاه كردند، یا جابه جا شدند و یا صحبت كردند بر خلاف احتیاط عمل كرده اند، ولى نماز جمعه آنان صحیح است.

نماز جمعه بر بچّه ها، دیوانه ها، پیران سالخورده، بیماران، نابینایان، مسافران، زنان، كسانى كه بیش از دو فرسخ از محل نماز جمعه دورند كسانى كه حضور آنان در نماز جمعه مشقّت و سختى دارد و همچنین در وقت باران، واجب نیست، هرچند این قبیل افراد، اگر حاضر شدند نماز جمعه آنان صحیح است و به جاى نماز ظهر محسوب مى گردد، گرچه بنابر احتیاط مستحب نماز ظهر را نیز بجا آورند.
وقت نماز جمعه:

وقت نماز جمعه، از اوّل ظهر است تا وقتى كه سایه شاخص به اندازه خود شاخص شود، بنابراین اوّل ظهر شرعى، باید فوراً، اذان و سپس خطبه هاى جمعه شروع گردد. و خواندن آنها پیش از ظهر، خلاف احتیاط است مگر اینكه بعد از داخل شدن وقت، مقدار واجب خطبه را تكرار كند.

اگر شك كند وقت نماز جمعه هنوز باقى است یا نه، بنابر احتیاط واجب لازم است تحقیق كند و اگر در وسط نماز جمعه وقت آن بگذرد اگر یك ركعت از آن در وقت خوانده شده صحیح است وگرنه بنابر احتیاط، نماز جمعه را تمام كند و نماز ظهر را نیز بخواند.

اگر نماز جمعه برپا شد، كسى كه خطبه ها را درك نكرده مى تواند در آن شركت نماید، بلكه اگر كسى به ركوع ركعت دوم برسد كافى است و پس از سلام امام جمعه، ركعت دوم را خودش مى خواند و نماز جمعه او صحیح است.


»
مرتبط با : نماز جمعه
 
.
. ..
..
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ